Tel: 02 511 65 95      
  Disclaimer        
Home
Benor VZW
Producten /Diensten
Actualiteit
Publicaties
Brochure BENOR
Banner
Normen, productcertificatie en kwaliteitslabels: wegwijs in het doolhof
Kwaliteit en duurzaamheid in overheidsopdrachten
FAQ
Het BENOR-label in de schijnwerpers op Batibouw
Agenda
Leden
Foto's
Video
Contact


 
Login leden :
Login : 
Password : 
Paswoord vergeten ?
Vraag om gecontacteerd te worden!
FAQ

1. Wat is de betekenis van het BENOR-label?

Het BENOR-label is een vrijwillig kwaliteitslabel. Het geeft aan de gebruiker vertrouwen in de overeenstemming van een product, proces of dienst met de geldende voorschriften.
Het is een kwaliteitslabel omdat het waarborgt dat het gecertificeerde product, proces of dienst voldoet aan welomschreven kwaliteitseisen.
Het is een vrijwillig label omdat het door de markt wordt gedragen en niet door wetgeving wordt opgelegd. 
Het BENOR-label kan worden toegepast wanneer partijen dit onderling vrijwillig overeenkomen.


2. Hoe worden de eisen bepaald die het BENOR-label oplegt?

Het BENOR-label is gebaseerd op objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria. 
Deze criteria worden in consensus vastgelegd in samenspraak met alle belanghebbende partijen. Ze zijn gebaseerd op collectieve verwachtingen bepaald door gebruikersgroepen.


3. Hoe verloopt het BENOR-certificatieproces?

De vergunning tot gebruik van het BENOR-label voor een bouwproduct is steeds gebaseerd op productcertificatie.
De fabrikant neemt alle maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat het geleverde product aan de geldende voorschriften voldoet. Dit gebeurt onder meer door de invoering van een systeem van zelfcontrole.
De certificatie-instelling, als onafhankelijke derde partij, erkent via periodieke en effectieve externe controles dat er voldoende vertrouwen is dat de fabrikant de overeenkomstigheid van het product waarborgt.


4. Wat zijn de voordelen van het BENOR-label?

Het BENOR-label:
ƒ{    vereenvoudigt de clausules van contracten en lastenboeken;
ƒ{    laat toe voorafgaande keuring te vermijden;
ƒ{    vermindert de risico’s op geschillen;
ƒ{    draagt bij tot de kwaliteit van de bouwwerken;
ƒ{    bevordert de naleving van de uitvoeringstermijnen;
ƒ{    vermijdt deloyale concurrentie door niet-kwaliteit.


5. Wat zijn de voordelen van het BENOR-label voor bouwprofessionals?

In de bouw is het BENOR-label een belangrijke schakel in de algemene kwaliteitsborging. 
Dankzij het BENOR-label
ƒ{    beschikt de bouwheer over een kwaliteitsgarantie voor de gebruikte producten, processen of diensten op basis waarvan hij van een voorafgaande keuring kan afzien;
ƒ{    kunnen de ontwerper en de architect hun aandacht toespitsen op hun opdracht en op de kwaliteit van de bouwwerken;
ƒ{    beschikt de aannemer over een bijkomende garantie dat hij met kwaliteitsvolle producten werkt;
ƒ{    geniet de leverancier het noodzakelijk vertrouwen van de gebruiker in de geleverde producten, processen of diensten.


6. Mag het BENOR-label voorgeschreven worden in het kader van de private markt?

Ja.
De privé-gebruiker heeft het recht alle gewenste eisen te stellen aan producten, processen of diensten. Om aan te tonen dat aan de eisen voldaan wordt, kan hij vrij beroep doen op een vrijwillig kwaliteitslabel.
Naargelang de wens van de partijen en de beoogde kwaliteit kan het BENOR-label onder andere in overeenkomsten, in lastenboeken of bestekken en op bestelbonnen vermeld worden.


7. Mag het BENOR-label voorgeschreven worden voor overheidsopdrachten?

Ja.
De aanbestedende overheid mag het BENOR-merk voorschrijven om te verzekeren dat de aangeboden producten of diensten voor een openbare aanbesteding voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. 
De geldende regelgeving vereist wel dat alle leveranciers gelijke toegang hebben tot de markt. Daarom dient naast elke verwijzing naar een specifiek label zoals het BENOR-label de vermelding "of gelijkwaardig" te staan. (cf. FAQ 8)
Bovendien moet het vrijwillig label aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. (cf. FAQ 9)


8. Wat houdt de eis van “gelijkwaardigheid” in het kader van overheidsopdrachten in?

De gelijkwaardigheid van een vrijwillig label kan zowel betrekking hebben op de vereiste kenmerken als op het vertrouwen dat gesteld kan worden in de overeenkomstigheid.
De gelijkwaardigheid dient door de aanbestedende overheid daadwerkelijk onderzocht te worden indien een product, proces of dienst aangeboden wordt dat niet over het voorgeschreven label beschikt. 
De bewijslast voor de gelijkwaardigheid ligt echter bij de aanbieder.


9. Aan welke voorwaarden moet een label voldoen om voorgeschreven te mogen worden in het kader van overheidsopdrachten?

Om in het kader van een openbare aanbesteding voorgeschreven te kunnen worden, moet een vrijwillig label:
ƒ{    vastgelegd worden via een open en transparante procedure waaraan alle belanghebbende partijen -inclusief overheidsinstanties, consumenten, sociale partners, fabrikanten, distributeurs en niet-gouvernementele organisaties- kunnen deelnemen; 
ƒ{    voor alle betrokken partijen toegankelijk zijn. 

De voorschriften voor het label moeten:
ƒ{    worden vastgelegd door een derde partij over wie de leverancier geen beslissende invloed uitoefent;
ƒ{    alleen betrekking hebben op criteria die verband houden met het voorwerp van de aanbesteding en geschikt zijn voor de omschrijving van de kenmerken van de werken, leveringen of diensten; 
ƒ{    gebaseerd zijn op objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria. 
Het BENOR-label voldoet aan deze voorwaarden.


10. Wanneer mogen bouwproducten in het kader van overheidsopdrachten worden aangewend?

In het kader van openbare werken mogen bouwproducten pas worden aangewend wanneer zij door de leidend ambtenaar goedgekeurd werden. Deze mag echter beslissen af te zien van ontvangstcontroles indien de producten gecertificeerd zijn. 
Het BENOR-label is bij uitstek geschikt om de leidend ambtenaar te ondersteunen bij het opnemen van zijn verantwoordelijkheid en om tegelijkertijd het aantal ontvangstcontroles op de werf te beperken. 


11. Mag het BENOR-label gebruikt worden voor bouwproducten waarvoor de CE-markering van toepassing is?

Ja.
De Europese Bouwproductenverordening (CPR) is bedoeld om toe te laten dat bouwproducten die aan fundamentele eisen voor bouwwerken beantwoorden in de handel gebracht worden.
De CE-markering volgens de CPR verklaart dat het product in overeenstemming is met de prestaties voor essentiële kenmerken aangegeven in de prestatieverklaring die werd opgemaakt door de fabrikant. 
Het is de fabrikant zelf die de prestaties verklaart en de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de conformiteit van het product met de aangegeven prestaties van de essentiële kenmerken.
Het BENOR-label verandert hier niets aan en leidt niet tot een verklaring van prestaties voor de essentiële kenmerken. Bovendien biedt de BENOR-certificatie een belangrijke meerwaarde.


12. Wat is de meerwaarde van het BENOR-label?

Door het BENOR-label kan de gebruiker vertrouwen stellen in de overeenkomstigheid van het product, het proces of de dienst. 
De BENOR-certificatie garandeert dat er, in alle gevallen, door een onafhankelijke partij een effectief toezicht wordt uitgeoefend. Dit toezicht heeft betrekking op de maatregelen die de leverancier die de vergunning bezit om het BENOR-label te gebruiken, neemt in het kader van zijn zelfcontrole om de overeenkomstigheid te waarborgen.
De BENOR-certificatie komt tegemoet aan verwachtingen van de gebruikers en draagt bij tot de consumentenbescherming door het toezicht op de zelfcontrole van de leverancier.
De BENOR-certificatie dient het algemeen belang door de regels van de kunst te bevorderen in diverse industriële sectoren en draagt zo bij tot de technische en economische vooruitgang.
De BENOR-certificatie biedt tevens de mogelijkheid om diverse aspecten m.b.t. de openbare veiligheid, de gezondheid en de belangen van de eindafnemers te vrijwaren.


13. Waartoe verbindt een gecertificeerde leverancier zich die een product, proces of dienst onder het BENOR-label levert?

Door het BENOR-label te gebruiken, verbindt de gecertificeerde leverancier zich ertoe alle maatregelen te treffen opdat het geleverde product, proces of dienst doorlopend overeenstemt met de geldende specificaties.
Hij laat bovendien toe dat een onafhankelijke en deskundige derde partij een externe controle uitvoert volgens een afgesproken certificatieschema, om meer vertrouwen te geven aan de gebruiker.


14. Hoe herkent u een product, proces of dienst dat onder het BENOR-label geleverd wordt?

Het BENOR-label wordt afgebeeld op het product, de productverpakking of op de leveringsdocumenten. Doorgaans bevat het BENOR-label een verwijzing naar de geldende voorschriften en naar de leverancier, desgevallend door vermelding van een identificatienummer.

Print
 
 
Benor

Lombardstraat 42 rue Lombard

Brussel 1000 Bruxelles
Tel: 02 511 65 95

Fax: 02 514 18 76

info@benor.be
31/05/2018 Algemene Vergadering
 
 
 
  Home  
 
  Benor VZW  
 
  Producten /Diensten  
 
  Actualiteit  
 
  Publicaties  
 
  Agenda  
 
  Leden  
 
  Foto's  
 
  Video  
 
  Contact