Het BENOR-label

BENOR, Vertrouwen in Kwaliteit

Voor uw openbare en privéprojecten is het BENOR-label sinds 50 jaar uw belangrijkste kwaliteitsgarantie voor de gebruikte bouwmaterialen. Uw bouwproject verdient een integraal kwaliteitsbeheer, van grondstof tot afgewerkt product. Eis dus dat de bouwproducten die u voor uw project gebruikt gecertificeerd zijn en dring erop aan dat ze over het BENOR-label beschikken.

50 jaar strijd voor kwaliteit!

Omdat er in de bouw steeds meer aandacht naar kwaliteit gaat, vragen veel opdrachtgevers om BENOR-gecertificeerde producten. Zij geven de voorkeur aan productcertificatie boven andere technische productcontroles omdat certificatie veiliger en eenvoudiger is. Dit heeft ervoor gezorgd dat het label meer en meer opdrachtgevers uit de openbare en de privésector aanspreekt.

De Belgische reglementering inzake bouwprojecten verplicht niemand om normen of technische voorschriften (PTV) na te leven. Ook het BENOR-label is geen verplichting. Het is een onafhankelijk en betrouwbaar certificaat dat de garantie geeft dat bouwproducten met specifieke technische eigenschappen geschikt zijn voor welbepaalde toepassingen.

Wanneer het bestek van een bouwproject bepaalt dat alleen producten die voldoen aan de normen en de PTV met het BENOR-label mogen worden gebruikt, gaat het om een contractuele verplichting.

De voordelen
  • BENOR is een gekend én erkend Belgisch kwaliteitslabel.
  • Het BENOR-label wordt beheerd en gecontroleerd door alle betrokken partijen: openbare en privé- opdrachtgevers, producenten van gecertificeerde materialen, aannemers, architecten, verzekeraars, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, collectieve onderzoekscentra, onafhankelijke controle- en certificatieorganisaties, …
  • Het BENOR-label geeft u de zekerheid dat de geleverde bouwproducten een grondige interne kwaliteitscontrole hebben ondergaan, onder toezicht van een onafhankelijke, externe certificatieorganisatie.
  • Een BENOR-product geeft de projectverantwoordelijke de vrijheid om zich volledig te concentreren op de verwerking van de geleverde producten.
  • De kwaliteit van de bouwmaterialen is essentieel voor de stabiliteit, de veiligheid en de duurzaamheid van bouwwerken. Een BENOR-materiaal geeft in dit opzicht alle gewenste waarborgen.
Hoe herkent u een BENOR-materiaal of -product?

Het BENOR-logo staat op het product, de productverpakking of op de documenten die bij de geleverde producten horen.

de benor-licentie

Benor is eigendom van het NBN (Bureau voor Normalisatie) dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en verkopen van normen in België. Het NBN is een instelling van openbaar nut waarvan de voogdijminister de federale minister bevoegd voor Economie is. De opdracht van het NBN werd bepaald door de Wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie en aangepast in de Wet van 28 februari 2013 betreffende de invoering van het Wetboek van Economisch Recht.

Het BENOR-label toont aan dat een product of een dienst beantwoordt aan een technisch kwaliteitsreferentiekader dat goedgekeurd werd door alle partijen die betrokken zijn bij het op de markt brengen ervan. Eenmaal goedgekeurd, wordt dit referentiekader opgenomen in een normatief document, genaamd ‘Prescriptions Techniques – Technische Voorschriften (PTV)’.

Het BENOR-label dekt systematisch alle relevante kenmerken van het product of van de dienst, met het oog op de toepassing en de concrete gebruikmaking ervan door de gebruiker, onverschillig of het gaat om een publieke dan wel een privépersoon. De vermelde prestaties voldoen zo aan de kwaliteitsverwachtingen van de betrokken sector en de klanten ervan.

Het BENOR-label wordt beheerd door een onafhankelijke vzw, de vereniging voor het beheer van het BENOR-label. Deze bestaat uit alle stakeholders betrokken bij de producten en de diensten die onder het label vallen, of het nu gaat om publieke of privégebruikers, fabrikanten of dienstverleners. Ze omvat ook de sectorale instellingen verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en het certificatieproces van het label.

Hoe verloopt het BENOR-certificatieproces?

De BENOR-labelvergunning voor een bouwproduct is gebaseerd op productcertificatie:

  • De fabrikant van het product of de dienstverlener waarborgt de continuïteit van de overeenstemming van zijn product of dienst op basis van een industriële of sectorale zelfcontrole.
  • De certificatie-instelling bevestigt op basis van een periodieke externe controle dat er voldoende garanties zijn om het vertrouwen in de fabrikant of in de dienstverlener te bestendigen: deze is geschikt om de conformiteit van zijn product te waarborgen en levert daar het bewijs van door een BENOR-certificaat voor conformiteit van het product of de dienst af te leveren.

De productiecontrole van de fabrikant heeft betrekking op de gebruikte grondstoffen en materialen, op het productieproces en op het eindproduct. Ook de meet- en proefuitrustingen voor de producten worden in deze controle betrokken.

De periodieke externe controle heeft tot doel om de betrouwbaarheid van de zelfcontrole na te gaan en om stalen af te nemen teneinde proefcontroles uit te voeren.

De inhoud en de organisatie van de industriële of sectorale zelfcontrole van de fabrikant of van de dienstverlener, alsook die van de externe controle en van de tests staan beschreven in BENOR-reglementen.

Bij het toekennen van een vergunning voor het gebruik van het BENOR-merk wordt steeds een certificaat toegevoegd. Dit document bevat alle relevante informatie over de vergunninghouder en het gecertificeerde product.

BENOR certificeert de conformiteit van de beoogde producten en diensten met de noodzakelijke eisen om de vereiste kwaliteitsniveaus te bereiken, zoals bepaald door alle door het productie-, bouw- of dienstenproces betrokken partijen.